Tuesday, April 29, 2008

Om Sai NamaYa Om Sai NamaYa Shirdi Sai Bhajan
This great sai bhajan was popular in late 90's and was played in shirdi sai baba temple (shirdi) so many times.

OM Sai Namahaya OM Sai Namahaya
Hara Hara Bole Sai Namahaya || OM Sai Namahaya||

Anantha Koti Brahmanda Nayaka
Rajadhi Raja Yogi Raja

Para Brahma Shri Satchidhanandha
Sadguru Sai Nadha Namahaya

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Dhevoa Maheshwara

Gurur Saakshaath ParaBrahma
Thasmai Shri Gurave Namahaya

Shreemad ParaBrahma Guru Smaraami
Shreemad ParaBrahma Guru Namami

Shreemad ParaBrahma Guru Yajami
Shreemad ParaBrahma Guru Bhajami

Om Sri Sai Nadhaaya Namaha
Lakshmi Narayanaya Namaha

Om Krishna Rama Shiva Maruthyadhi Roopaya
Om Shesha Shaine Namoa Namahaya

Om Godhavari thata Shiladhi Vaasine
Bhakatha Hrudhalayaya Namoa Namahaya

Yogeshwaraya Namoa Namahaya
OM Bhagavathe Namoa Namahaya

OM Theerthaya Namoa Namahaya
Vaasudevaya Namoa Namahaya

OM Kalathethaya Kalaya Namaha
Kaala Kaalaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||


OM Prethi Vardhanaya Priyaya Namaha
OM Antharyamine Namoa Namahaya


OM Sathchidhatmane NithyaNandhaya
Parama Sukha Dhaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||


download Om Sai Namo Nama mp3